• İstanbul
  °C
 • Ankara
  °C
 • İzmir
  °C
A A A

Risâle-i Nur’da İlm-i İlâhî'nin Unvanları

Allah’ın adıyla onu her türlü kusur ve noksan tenzih ederiz. Hiçbir şey yoktur ki onu övüp onu tesbih etmesin. Diğer bir ifadeyle her şey onu över her şey onu tesbih eder.(isra:44)
2013-06-12, 20:21:37
Okunma: 1155
0 Yorum
Özcan ALKIŞ
ozcanalkis-1961@hotmail.com

RİSÂLE-İ NUR'DA İLM-İ İLÂHÎ'NİN UNVANLARI

Risale-i Nurda ilm-i ilahinin unvanları (İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin ve Levh-i Mahfuz)ile ilgili mülahazalarıma geçmeden önce, gazetemiz Yeni Asya’nın Kur’an-ı Kerimin asrımıza bakan eşsiz tefsiri Risale-i Nur’un müellifi aziz üstadımızın getirdiği ölçüler doğrultusunda, Zübeyri çizgiye bağlı kalarak hakaik-i imaniyenin neşrinde gösterdiği gayret ve hizmetlerinden dolayı tebrik ve takdir ediyor, daha nice uzun yıllar aynı sadakat ve ihlas ile nurlu hizmetinin devamını diliyorum.

Allah’ın adıyla onu her türlü kusur ve noksan tenzih ederiz. Hiçbir şey yoktur ki onu övüp onu tesbih etmesin. Diğer bir ifadeyle her şey onu över her şey onu tesbih eder.(isra:44)

Bir ilahiyatçı ve eğitimci olarak Kur’an-ı Kerimin asrımıza bakan eşsiz tefsiri Risale-i Nur’u ve müellifi Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinden haberdar olmayı ve tanımayı bana nasip ettiği için Rabbime ne kadar şükretsem azdır. Çünkü aziz üstadımızın yanında hiçbir kaynak (mehaz) olmadan yazdırılan bu eşsiz tefsir kitabı kendisinden istifade ve istifaza edene başka bir esere bakmaya ihtiyaç bırakmıyor.

Üstad Bediüzzamana göre ilmi-i ilahinin unvanlarıyla ilgili mütalaalarıma geçmeden önce bu kavramların ifade ettiği kelime anlamları üzerinde durmak istiyorum.

İMAM-I MÜBİN VE KİTAB-I MÜBİN NEDİR 

İmam-ı Mübin: İlim ve emr-i ilahinin bir nev’inin ünvanı olup, âlem-i şehadetten ziyade âlemi gayba bakar ve zamanı halden ziyade mazi ve müstakbele nazar eder.

Kitab-ı Mübin: Kâinattaki olayları cereyan ettiren Allah’ın kudretine ait nizam ve intizam esaslarını, kanunlarını ihtiva eden manevi kitab; Kudret kitabı; Kuran-ı Kerimede bu isim verilmiştir.(İşaratü-l İ’caz Yeni Asya neş. s.531,536) makalemize konu olan ilahi ilmin birer ünvanıdırlar. Bu kavramların her üçüde aziz üstadımızın ifadesiyle ilm-i ilahinin ünvanıdırlar. Bu ünvanlar birlikte mütaala edildiğinde, her üçününde birer korunmuş kayıt levhası oldukları anlaşılır. Bu üç kavramda zat-ı akdesin ilm-i ilahisine unvan olmuşlardır.

LEVH-İ MAHFUZ NE DEMEKTİR

Levh-i mahfuz; Arapçada korunmuş levha demektir. Yüce dinimiz İslam’da daha önce olmuş ve gelecekte olacak her şeyin yazılı olduğu levha anlamına gelmektedir. Olmuş ve olacak herşey Allah’ın bilgisiyle irtibatlı olduğundan levh-i mahfuz doğrudan doğruya Allah’ın ilim sıfatıyla alakadardır. Korunmuş (mahfuz)olarak ifade edilmesinin sebebi;  burada yazılı olan  her şeyin değiştirilmekten ve bozulmaktan uzak olmasındandır.

Kur’an-ı Kerimde Levh-i Mahfuz: Kitabun Mübin apaçık kitap, ümmül kitap (kitapların anası),Kitabun Meknun (saklanmış kitap)Kkitabun Hafiz(koruyan kitap, İmamın Mübin(apaçık inen kitap) olarak ta adlandırılır.

KUR’AN-I KERİMDE LEVH-İ MAHFUZ

Levh-i mahfuzun ismi Kur ’anda yalnız bir ayet-i kerimede geçmektedir. Bu ayette Kur ’anın levh-i mahfuzda bulunduğu zikredilmektedir.(el-Buruç22) fakat bu kavrama (ünvana) hiçbir tanım getirilmez. Buna karşılık birçok ayette nitelikleri belirtilerek tanımlanmaktadır. Buna göre Levh-i Mahfuz; her şeyin sayılıp tespit edildiği (yasin;22),içinde hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı (Enam59) olacak şeylere ait bilgileri saklayan (kaf:4)yeryüzüne ve insanlara gelecek tüm belaların yazılı bulunduğu(hadid:22) gökte ve yerdeki tüm güzelliklerin açıkça belirtildiği(Neml-75)korunmuş, koruyan saklanmış ve ana kitaptır. Arapçada korunmuş levha anlamına gelen levh-i mahvuz insanların başlarına gelecek şeyleride ihtiva ettiği için kader kitabı olarak ta isimlendirilmektedir.

RİSALE-İ NURDA İMAM-I MÜBİN, KİTAB-I MÜBİN VE LEVH-İ MAHFUZ İLE İLGİLİ MÜLAHAZALAR;

Mütekaddimin ve müteahhirin dönemlere ait müfessirler ilm-i ilahinin ünvanları olan imam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin ve Levh-i Mahfuzla ilgili olarak birtakım farklı yorum ve izahlar getirseler de bu üç kavramla ilgili en güzel yorumları üstad Bediüzzaman hazretleri Risale-i Nurda dile getirmiştir. Asrımızın müceddid ve müellifi aziz üstadımız 26. Sözün 3.mebhasında şöyle buyuruyor: Kadere iman imanın erkânındandır. Yani her şey Cenab-ı Hakkın takdiriyledir. Kadere delail-i kat’iye o kadar çoktur ki had ve hesaba gelmez. Biz basit ve zahir bir tarz ile şu rükn-ü imaniyeyi ne derece kuvvetli ve geniş olduğunu bir mukaddeme ile göstereceğiz.

Mukaddeme: her şey vücudundan evvel ve her şey vücudundan sonra yazıldığını, yaş ve kuru ne varsa apaçık bir kitapta yazılmıştır.(Enam:59) gibi pek çok ayat-ı Kur ’aniye tasrih ediyor ve şu kâinat denilen kudretin Kur’an-ı Kebirinin ayat-ı dahi şu hükm-ü Kur ’aniyi nizam ve mizan ve intizam ve tasvir ve tezyin ve imtiyaz gibi ayat-ı tekviniyesiyle tasdik ediyor.

Evet, şu kâinat kitabının manzum mektubatı ve mevzun ayat-ı şehadet eder ki, her şey yazılıdır. Amma vücudundan evvel her şey mukadder ve yazılı olduğuna delil, bütün mebadi ve çekirdekler ve mekadir ve suretler birer şahittir. Zira her bir tohum ve çekirdekler kaf, nun tezgâhından çıkan birer latif sandukçadır ki, kaderle tersim edilen fihristecik ona tevdi edilmiştir ki; kudret o kaderin hendesesine göre zerratı istihdam edip tohumcuklar üstünde koca mucizat-ı kudreti bina ediyor. Demek bütün ağacın başına gelecek bütün vakıatı ile çekirdeğinde yazılı hükmündedir. Zira tohumlar maddeten basittir. birbirinin aynıdır. Maddeten bir şey yoktur.(Sözler Yeniasya Neşriyat, s.432)

Madem, maddi ve görünecek eşyada bu derece kaderin tecelliyatı var; elbette eşyanın mururu zamanla giydikleri süretler ve ettikleri harekât ile hâsıl olan vaziyetler dahi, bir intizam-ı kadere tabidir. Evet, bir çekirdekle hem bedihi olarak irade ve evamir-i tekviniyenin ünvanı olan Kitab-ı Mübinden haber veren ve işaret eden, hem nazari olarak emir ve ilm -i ilahinin bir ünvanı olan İmam-ı Mübinden haber veren ve remz eden iki kader tecellisi var.

Bedihi kader ise, çekirdeğin tazammun ettiği ağacın maddi keyfiyat ve vaziyetleri ve heyetleridir ki; sonra göz ile görülecek.                                                                                     Nazari ise; o çekirdekte ondan halk olunacak ağacın müddet-i hayatındaki geçireceği tavırlar, vaziyetler, şekiller, hareketler tesbihatlardaki tarihçeye-i hayat namıyla tabir edilen vakit bevakit değişen tavırlar, vaziyetler, şekiller, fiiller ağacın dalları, yaprakları gibi intizamlı birer kaderi miktarı vardır.(a.g.e.Yeni Asya neş.s.433)

Aziz üstadımız yine aynı eserinde: madem en adi ve basit eşyada böyle kaderin tecellisi var. Elbette umum eşyanın vücudundan evvel yazılı olduğunu ifade eder ve az bir dikkatle anlaşılır der. Şimdi vücudundan sonra her şeyin sergüzeşti hayatı yazıldığına delil ise âlemde Kitab-ı Mübin be İmam-ı Mübinden haber veren bütün meyveler ve Levh-i Mahfuzdan haber veren ve işaret eden insandaki bütün kuvve-i hafızalar birer şahittir, birer emaredir, diyor.

Yine üstad Bediüzzaman Hazretleri ilm-i ilahinin ünvanlarıyla ilgili olarak sözler isimli eserinin ikinci maksadında: Evet, tahavvülat-ı zerrat  âlem-i gaybtan olan her şeyin geçmiş asrında ve gelecek neslindeki intizamata medar ve ilim ve emri ilahinin ünvanı olan İmam-ı Mübinin düsturları ve imlası tahtında ve zaman-ı hazır ve âlemi şehadetten teşkil ve icad-ı ve irade-i ilahiyenin bir ünvanı olan Kitab-ı Mübinden istinsah ile ve seyyal zamanın hakikati ve sahife-i misaliyesi olan levh-i mahv, ispatta kelimat-ı kudreti yazmak ve çizmekten harekâttır ve manidar ihtizazattır diyor.
      İlm-i ilahinin ünvanları ile ilgili olarak asrın müellifi Bediüzzman Hazretleri mektubat isimli eserinin onuncu mektubunda buyuruyor ki; Madem imam-ı Mübin, mazi ve müstakbelin ve âlem-i gaybın etrafında dal budak saran şecere-i hilkatin bir programı, bir fihristesi hükmündedir, şu manadaki imam-ı Mübin, kaderi ilahinin bir defteri, bir mecmua-i desatiridir  desatirin   imlası ile ve hükmü ile zerrat  vücud-u eşyadaki hidematına ve harekatına sevk edilir.(a.g.e. Yeniasya Neş. s.40) yine aziz üstadımız işaretü’l icaz isimli eserinde:
   Ey arkadaş!
   Her şeyin kitab-ı mübinde mevcut olduğunu tasrih eden yaş ve kuru ne varsa apaçık bu kitapta yazılmıştır.(En’am:59) ayet-i kerimesinin hükmüne göre Kur’an-ı Kerimin zahiren ve batınen, nassen ve delaleten, remzen her zamanda vücuda gelmiş ve gelecek her şeyi ifade ediyor (a.g.eYeniasya Neş. s.419) diyor.

Sonuç olarak ifade etmek gerekirse ünlü İslam filozof ve hekimlerinden İbn Sina gibi bir dâhinin akıl bu yolda gidemez dediği haşir konusunda Aziz üstadımızın hem akla hem vicdana tasdik ettirip şeytanı ilzam edip susturduğu 10.sözün yedinci hakikatinde buyurduğu gibi; Hiç mümkün müdür ki, gökte yerde, karada denizde yaş, kuru, küçük büyük, adi, ali her şey kemal-i intizam ve mizan içinde muhafaza edip, bir türlü muhasebe içinde neticelerini eleyen bir hafiziyet, insan gibi büyük bir fıtratta hilafet-i Kübra gibi bir rütbede emanet-i Kübra gibi büyük vazifesi olan beşerin rububiyyeti ammeye temas eden amelleri ve fiilleri muhafaza edilmesin, muhasebe eleğinden geçirilmesin, adalet terazisinde tartılmasın, şayeste mükâfat ve ceza çekmesin. Hayır asla!

Rabbim Risale-i Nur Külliyatında tetkik edip özetlemeye çalıştığım ilmi ilahinin ünvanları olan İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin ve Levh-i Mahfuzu anlamayı, kavramayı haşir ve saadet-i ebediyeye müteveccih olarak hayatımızı idame etmeyi nasip etsin İnşaallah.    

ÖZCAN ALKIŞ

ozcanalkis-1961@hotmail.com

 
 

Risale Talim Haber - QR code

Mobil cihazınızı okutun ve paylaşın.
Her türlü mobil cihazı desteklemektedir. (iOS, Android, Symbian)

Paylaş :
Etiketler :

 

HABER İLE İLGİLİ
Henüz yorum yok, ilk yorumu siz yapın.

Facebook İle Yorum Yap

Twitter'dan Takip Et!

Yazarın Diğer Haberleri

2014-12-03, 13:39:05

Kategorilerden Diğer Haberler

RİSALE TALİM YAZARLARI
YENİ ASYA YAZARLARI

 

RİSALE TALİM FORUM'DAN BAŞLIKLAR
ARŞİV'DEN HABERLER
ANKET
Risâle Tâlim Haber Sitemizi Nasıl Buldunuz?
 • Çok Güzel
 • Güzel
 • Daha İyi Olabilirdi

GÜNÜN KARİKATÜRÜ


Tarih : 26.01.2015


Site Haritası RSS Beslemeleri